Pages

Balık Kılçığı Tekniğinin Vücudumuzda Sistemler Ünitesinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi

The Analysis of the Effect of the Use of the Fishbone Technique in “The Unit of Systems in Our Body” On the Academic Success of Students

Yazarlar:Üzeyir BEREKECİ, Mustafa YAZICI

DOI: 10.18009/jcer.288863

 

Aralık 3, 2017

Öz

Bu çalışmanın amacı; balık kılçığı tekniği ile vücudumuzda sistemler ünitesi öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına etkisini araştırmaktır. Bu çalışma 2015-2016 eğitim öğretim yılında Kahramanmaraş’taki bir ortaokulun 6. Sınıfında öğrenim gören 44 öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışmada ön test-son test kontrol gruplu eşitlenmemiş yarı deneysel model kullanılmıştır. Kontrol grubunda dersler mevcut öğretim programına göre işlenirken; deney grubunda dersler balık kılçığı tekniği ile işlenmiştir. Çalışma verileri 30 maddeden oluşan akademik başarı testi ile toplanmıştır. Vücudumuzda sistemler ünitesini kapsayan akademik başarı testinin güvenirliği 0,85 olarak hesaplanmıştır. Çalışma 7 hafta-28 ders saatinde tamamlanmıştır. Elde edilen veriler SPSS-15 paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde grup dağılımları belirlenmiş, grupların normal dağılım sergilediği Shapiro Wilk testi sonucu görülmüştür. Bu aşamadan sonra veriler bağımlı örneklemler t-testi ve bağımsız örneklemler t-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak; 6. Sınıf vücudumuzda sistemler ünitesinde balık kılçığı tekniği kullanımının öğrencilerin akademik başarılarında anlamlı bir artış sağladığı gözlenmiş; fakat balık kılçığı tekniği ile mevcut öğretim programı arasında akademik başarı açısından anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Fen Bilimleri Eğitimi, Balık Kılçığı Tekniği, Vücudumuzda Sistemler, Akademik Başarı.

Abstract

The aim of this study is to research the effect of teaching of the unit of systems in our body with the fishbone technıque on the academic success of the students. This study has been carried out together with forty four students that study at the 6th grade of a secondary school in Kahramanmaraş in 2015-2016 school years. Pretest-posttest hasn’t been equalized as a control group in the study but quasi-experimental model has been used. While the lessons in the control group were taught according to the existing curriculum, the lessons in the experimental group were taught with the fishbone technıque. The study datas have been collected by the test of academic success which consists of thirty items. The reliability of the success of the academic test that includes the unit of systems in our body has been calculated as 0,85. The study was completed in 7 weeks-28course hours. The data obtained have been evaluated in SPSS-15 packaged software. Group distributions have been determined in the analysis of data and the result of the test of Shipiro Wilk in which the groups showed a normal distribution has been seen. After this phase, data have been analyzed with the use of the techniques of paired samples t-test and ındependent samples t-test. As a result, it has been observed that the use of the fishbone technıque in the 6th grade unit of systems in our body provided a significant increase on the academic success of the students, but a significant difference between the fishbone technıque and the existing curriculum hasn’t been observed in respect of academic success.

Keywords: Education, Education of Sciences, Fishbone Technıque, Systems in our body, Academic Success.

Makaleyi indirmek için TIKLAYIN

 

 

Kategoriler

Dergi PolitikasI

Duyurular