Pages

 Web Destekli Öğrenme Halkası Yaklaşımı Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Views of Students on the Applications of Web-Based Learning Approach

Yazarlar:Cihat DEMİR, A.Kadir MASKAN

 

April 25th, 2014 by Author

Öz

Bu çalışmanın amacı, lise 11. sınıf fizik dersi yeryüzünde hareket konusunun Web Destekli Öğrenme Halkası yaklaşımı ile işlenmesinden sonra öğrencilerin bu yaklaşım hakkındaki duygu ve düşüncelerini değerlendirmektir. Çalışma 2009-2010 öğretim yılı güz dönemi Diyarbakır il merkezinde bulunan 85. Yıl Milli Egemenlik Anadolu lisesinde 25 öğrenci üzerinde nitel araştırma geleneği içinde yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen ve öğrencilerin Web Destekli Öğrenme Halkası Yaklaşımı’na ilişkin görüşlerini ifade edebilecekleri açık uçlu soruların yer aldığı mülakat formları kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, çalışmaya katılan öğrenciler genel olarak dersin işlenmesinde kullanılan tüm etkinlikleri ve öğretme-öğrenme ortamını fiziği öğrenmede yararlı bulmaktadırlar ancak, öğrencilerin büyük bir kısmı üniversiteye giriş sınavlarını “hayatımızı belirleyen bir sınav” olarak niteleyerek, bu sınava yönelik hazırlanmak için Web Destekli Öğrenme Halkası Yaklaşımına göre fizik dersini görmenin kendi yararlarına olmadığını söylemişlerdir. Ulaşılan bulgular ışığında öneriler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Web Destekli Öğrenme, Öğrenme Halkası Yaklaşımı, Öğrenci Görüşleri

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the feelings and thoughts of students about a web-based, circle-approach to learning about the subject of motion in Physics lessons. Study was carried out on 25 students by qualitative research method in the fall semester of 2009-2010 academic year at 85. Yıl Milli Egemenlik Anatolian High School which is located within the centrum of Diyarbakır. As a means of collecting data, interview forms with open ended questions were used which were depeloped by the researchers so that students could express their opinions about Web Based Learning Circle. According to the research results, in general, all the activities used during the lesson and teaching-learning environment were found useful by the students however, most of the students refered to the university entrance exams as “the exam which determines the rest of our lives” students stated that to prepare for this exam, having Phsysics lessons with Web-based, Learning Circle Approach was not helpful for them. In the light of the findings obtained, suggestions have been made.

Keywords: Web Based Learning, Learning Circle Approach, Students Views

Makaleyi indirmek için TIKLAYIN

 

 

Kategoriler

Dergi PolitikasI

Duyurular