Pages

Başarılı Okul Müdürleri Arasında Öğretmenlere Yaklaşımları Yönüyle Hangi Motivasyon Faktörlerinin Daha Etkili Olduğunun İncelenmesi

İnvestigation Of Which Motivation Factors Are More Effective İn The Aspect Of Dealing With Teachers Among Succesful School Headmasters

Yazarlar:Bayram ELÇİ, Çetin TAN

DOI: 10.18009/jcer.51840

November 25th, 2015 by Author

Öz

Bu çalışmada devlet okullarında başarılı görülen okul müdürlerinin öğretmenlere yaklaşımları yönüyle, hangi motivasyon faktörlerinin daha etkili olduğu incelenmiştir. Betimsel nitelikteki tarama modelinde olan bu araştırmanın çalışma evrenini, Siirt il merkezindeki devlet okullarında 14/03/2014 tarihi itibariyle yapılan müdürlük değerlendirmesinde başarılı sayılan 21 okul müdürünün beraber çalıştığı 418 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise basit örnekleme yöntemi ile seçilmiş 258 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, başarılı görülen okul müdürlerinin öğretmenlere örgütsel-yönetsel motivasyon faktörleri ile psiko- sosyal motivasyon faktörlerini çok düzeyinde kullandıkları, motive etme faktörlerini uygulama düzeyine ilişkin elde edilen sonuçlara göre ise cinsiyet, branş, yaş ve mesleki deneyim faktörü bakımından anlamlı bir fark göstermediği, medeni hal ve öğretim kademesi faktörlerinde ise başarılı okul müdürlerinin örgütsel yönetsel motivasyon faktörlerini uygulama düzeyine ilişkin anlamlı bir farklılık gösterdiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: okul müdürü, motivasyon, örgütsel yönetsel, psiko-sosyal

Abstract

In this study, it is examined which motivation factors are more effective in the aspects of dealing with teachers among successful school headmasters in public schools. The population of this study which has qualification descriptive survey model consisted of 418 teachers who work together with 21 headmasters who is accepted successful as a result of the evaluation of the provincial directorate which has been made in the province of Siirt since the date 14.03.2014. The sample of the research consists of 258 teachers who has been chosen in an objective way with the method of simple sampling. According to the results, it is determined that school headmasters who is accepted successful use mostly the motivation tools of organizational – managerial and psycho-social to motivate teachers and ıt doesn’t show significant difference in terms of gender, branch, age and professional experience factors, but marital status and education level factors show significant differences in terms of appropriate level of successful headmasters organizational –managerial motivation tools.

Keywords: school headmasters, motivation, organizational- managerial, psycho-social

Makaleyi indirmek için TIKLAYIN

 

 

Kategoriler

Dergi PolitikasI

Duyurular