Pages

Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi

September 1th, 2013 by Author

Journal of Computer and Education Research (JCER) (ISSN 2148-2896) dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. JCER, bilgisayar ve eğitim dünyasının eğitim alanındaki birikimlerini ortaya koymak bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla eğitim bilimlerinin ve alan eğitiminin tüm alanları ile ilgili nicel, nitel araştırmalara, alan yazınını kapsamlı bir şekilde değerlendiren meta analiz çalışmalarına, model önerilerine ve benzeri özgün yazılara yer verilmektedir. Bunun yanı sıra ileri araştırma/istatistik yöntem ve teknikleri kullanılan güncel araştırmalara öncelik tanınır. Çalışmaların yöntembilim bakımından yetkinlikleri yanında alana orijinal ve yeni katkı sunmaları da temel yayımlanma kriteridir.

Bu genel amaç doğrultusunda JCER eğitimle ilgili nitelikli araştırma sonuçlarını yayımlayarak bilgisayar ve eğitim bilimleriyle ilgili bilgi üreten araştırmacılara ve üretilen bilgileri kullanan uygulayıcılara nitelikli bir bilgi kaynağı olmayı amaçlamaktadır.

Journal of Computer and Education Research (JCER) 2013 yılında yayım hayatına başlamıştır. Yılda iki kez olmak üzere www.joucer.com web adresinde yayımlamaktadır. Dergiye gönderilen makaleler bağımsız ve çift körleme hakemlik ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmektedir. Dergi Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlamaktadır.

Dergide yayımlanan tüm yazıların sorumluluğu yazarlara aittir. İzin alınmadan kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz ve çoğaltılması yasaktır. Yayın kurulu dergiye gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir.

Yayın Konu Alanları

September 1st, 2013 by Author

Konular:

  1. Alan Eğitimi

  2. Eğitim Programları ve Öğretim

  3. E öğrenme ve Teknoloji Eğitimi

  4. Eğitim, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Boyut

  5. Pedagojik, Politik, Eğitimde Felsefi, Etik Yansımalar

  6. Eğitim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

  7. Rehberlik ve Psikolojik Danışma

  8. Yeni Teknoloji, İnternet

  9. Uzaktan Eğitim

  10. Eğitimde Yenilik ve Değişim

Değerlendirme Süreci:

Dergide yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler, öncelikle dergi yazım ve yayın kurallarına uygunluğu kontrol edilir. Bu süreci geçen makaleler değerlendirme süreci için hakemlere gönderilir.

Değerlendirme kapsımına alınan makaleler için iki hakem ataması yapılmaktadır. Hakemlerden gelen görüşler doğrultusunda makalenin basımına yine editörler kurulu karar verir.

Dergi PolitikasI

Duyurular