Pages

 Ayrılıp Birleşme ve ÖTBB (Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri) Yöntemlerinin Sosyal Bilgiler Akademik Başarıya Etkisinin Karşılaştırılması

Issues in the Use of Information and Communication Technologies and Unethical Behaviors: An Overview

Yazarlar:Selçuk İLGAZ, Akif ÇELEN

DOI: 10.18009/jcer.315923

 

Aralık 3, 2017

Öz

Bu araştırmanın amacı, işbirliğine dayalı öğretim yöntemlerinden olan Ayrılıp Birleşme ve Öğrenci Takımları Başarı Bölümlerinin 6. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersindeki akademik başarıya etkisini karşılaştırmaktır. Araştırmada ön test son test kontrol grupsuz deneysel model kullanılmıştır. Araştırma, 2014-2015 eğitim öğretim yılında 48 altıncı sınıf öğrencisinin katılımıyla, Deney I grubuna Ayrılıp Birleşme ve Deney II grubuna Öğrenci Takımlar Başarı Bölümleri yöntemlerinin 15 ders saatinde uygulanmasıyla yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan Başarı Testi, deney öncesi ve deney sonrası deney gruplarına uygulanarak Ön Test parametrik testlerden Bağımsız Grup T Testi ile Son Test ise parametrik olmayan Mann Whitney U Testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre, işbirliğine dayalı Ayrılıp Birleşme ve Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri yöntemlerinin uygulandığı gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: İşbirliğine dayalı öğrenme, sosyal bilgiler, ayrılıp birleşme (Jigsaw), Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri (ÖTBB)

Abstract

The aim of this study is to compare of the effect of Jigsaw and Student Teams Achievement Divisions methods based on cooperative learning to sixth grade students’ academic achievement in social studies course. In this study, pretest-posttest control ungrouped experimental model was used. Research, at 2014-2015 academic years to 6. grade students in Malatya province, has been made with the implementation the Jigsaw to Experimental I and Student Teams Achievement Divisions to Experimental II during 15 lesson. Achievement Test used as data collection tool had applicated to experimental groups before experiment and after experiment, Pretest was analyzed with parametric Independent Group T Test, Posttest was analyzed with non-parametric Mann Whitney U Test. According to research results, there was no significant difference between groups that implemented Jigsaw and Students Teams Achievement Divisions methods

Keywords: Cooperative Learning, social studies, Jigsaw, Student Teams Achievement Divisions (STAD)

Makaleyi indirmek için TIKLAYIN

 

 

Kategoriler

Dergi PolitikasI

Duyurular