Pages

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenlerle İncelenmesi

Investigation of Science Teachers’ Learning Styles with Various Variables

Yazarlar:Orhan KARAMUSTAFAOĞLU, Miyase TUTAR, Gökhan SONTAY

DOI: 10.18009/jcer.298669

 

Aralık 3, 2017

Öz

Araştırmada fen bilimleri öğretmen adaylarının Felder Silverman öğrenme stillerine göre öğrenme stillerinin belirlenmesi ve çeşitli değişkenler yönüyle incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma betimsel tarama modeli kapsamında yürütülmüş olup araştırmanın örneklemini bir eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan 322 fen bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Felder ve Soloman (1994) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlanan “Öğrenme Stili Envanteri” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Verilerin analizi bağımsız t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda, fen öğretmen adaylarının yaparak, hissederek, görsel ve sıralı öğrenme stillerine sahip oldukları tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının sahip oldukları öğrenme stillerinden en yüksek skoru görsel öğrenme stili almıştır. Ayrıca araştırmada cinsiyet, sınıf seviyesi ve baba eğitim durumlarına göre öğrenme stilleri farklılık göstermiştir. Araştırma sonuçlarına dayanarak ilgililere gerekli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Öğrenme stilleri, Felder ve Soloman öğrenme stili envanteri, fen bilgisi öğretmen adayları

Abstract

It was aimed to determine learning styles according to Felder Silverman learning styles and to examine various variables in this research. The study was carried out through a descriptive design involving a survey model with a sample of 322 science student teachers studying at Amasya Faculty of Education on during 2016-2017 academic years. The "Learning Style Inventory" developed by Felder & Soloman (1994) and adapted to the Turkish language was used as a data collection tool. Data were analyzed using independent t-test and one-way analysis of variance (ANOVA). As a result of the research, it was determined that science teacher candidates had visual and sequential learning styles by doing, feeling, and doing. The highest score from the learning styles that the teacher candidates possessed was the visual learning style. In addition, learning styles differed according to gender, grade level and father education status in the survey. Based on the results of the research, necessary suggestions were made.

Keywords: Learning Styles, Felder and Soloman learning inventory, science teacher candidates

Makaleyi indirmek için TIKLAYIN

 

 

Kategoriler

Dergi PolitikasI

Duyurular