Pages

 Duygusal Zekânın Işığında Bilişim Teknolojisi ve Öğrenci Duygularının Fen Bilimleri Okuryazarlığı ile İlişkisinin Belirlenmesi

Determination of the Relationship Between Information Technology, Student Emotions and Science Literacy

Yazarlar:Volkan Hasan KAYA

DOI: 10.18009/jcer.286268

 

Aralık 3, 2017

Öz

Bu çalışmanın amacı, duygusal zekanın ışığında bilişim teknolojisi ve öğrenci duyguları ile fen bilimleri okuryazarlığı arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığının belirlenmesidir. Bu araştırmada betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 15 yaşındaki 5895 Türk öğrencisi oluşturmaktadır. Bu araştırmada PISA 2015 uygulamaları kapsamında toplanmış olan 15 yaş grubundaki öğrencilere ait öğrenci anketleri ile fen okuryazarlığı testlerinden elde edilen verilerden yararlanılacaktır. Bu çalışmada PISA 2015’de yer alan öğrencilerin kişisel özelliklerin tamamına cevap verenler (Duygusal Zekası Yüksek) ve cevap vermeyenler (Duygusal Zekası Düşük) olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. 2 grup için de belirlenen bilişim teknolojileri ile ilgili öğrenci özelliklerinin fen bilimleri okuryazarlığına etkisi belirlenmiştir. Duygusal Zekası yüksek bireylerin fen bilimleri okuryazarlığının daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin duyguları, evde bilişim teknolojisine sahip olması ve bunların niceliksel olarak artışı fen bilimleri okuryazarlığını olumlu etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fen eğitimi, PISA, Teknoloji, Bilişim Teknolojileri, Duygusal Zekâ

Abstract

In this study, it is aimed to determine the relationship between student characteristics related to information technology, the emotions of students and science literacy. Descriptive research model was used. The sample of the study consists of 5895 15-year old students in Turkey. As a research instrument, the researchers used the results of cognitive tests utilized by PISA in 2015 to assess students’ science literacy skills. In this study, Turkish students are divided into 2 groups. One of these groups who respond all questions about student characteristics (High Emotional Intelligence) and another who does not respond all questions about them (Low Emotional Intelligence). It was found that the students with higher emotional intelligence have higher science literacy. The results show that the emotions of the students, the information technology that students have at home and the increase the number of this technology positively affect higher science literacy.

Keywords: Science, PISA, Technology, Information Technology, Emotional Intelligence

Makaleyi indirmek için TIKLAYIN

 

 

Kategoriler

Dergi PolitikasI

Duyurular