Pages

 Eleştirel Düşünme ve Empatik Eğilim İlişkisi: Beden Eğitimi Öğretmeni Adayları Örneği

The Relationship between Critical Thinking and Empathic Tendency: The Example of Preservice Physical Education Teachers

Yazarlar:Ezel Nur KORUR, Erman ÖNCÜ, Sonnur KÜÇÜK KILIÇ

DOI: https://doi.org/10.18009/jcer.87227

December 25th, 2016 by Author

Öz

Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme ve empatik eğilimlerini bazı değişkenlere göre incelemek ve aralarındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışma grubunu, on üniversitede öğrenim gören toplam 1006 beden eğitimi öğretmeni adayı oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak ‘Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği’ ile ‘Empatik Eğilim Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, katılımcıların eleştirel düşünme becerilerinin düşük; empatik eğilimlerinin ise orta seviyede olduğunu göstermektedir. Katılımcıların eleştirel düşünme ve empatik eğilimleri cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmazken; sınıf, anne ve baba eğitim durumu değişkenlerine göre ise anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eleştirel düşünme, empati, beden eğitimi öğretmeni adayı

Abstract

The purpose of this study was to examine preservice physical education teachers’ critical thinking skills and empathic tendencies according to some demographic variables, and to determine the relationship between their critical thinking skills and empathic tendencies. The study was conducted on 1006 preservice physical education teachers who were selected from ten universities. In the study, the California Critical Thinking Disposition Inventory and the Empathy Tendency Criteria were administered on the participants as data collection tools. Critical thinking skills of the participants were at the low level and empathic tendencies of the participants were at middle level. Whereas there was no significant difference according to gender, the education level of the parents of the participants and the years of study spent at the university can be said to be determining factors in the critical thinking and empathic skills of the pre-service physical education teachers.

Keywords: thinking, empathy, preservice physical education teacher

Makaleyi indirmek için TIKLAYIN

 

 

Kategoriler

Dergi PolitikasI

Duyurular