Pages

Odak ve Kapsam

September 1th, 2013 by Author

JCER, bilgisayar ve eğitim dünyasının eğitim alanındaki birikimlerini ortaya koymak bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası standartlarda, hakemli dergidir. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve lisansüstü eğitim konularını ilgilendiren bilgisayar ve eğitim dünyasına ilişkin sorunları inceleyen, çözüm önerileri sunan, mesleki gelişme/yenilikleri içeren ve mesleğe katkıda bulunur niteliklere sahip makaleleri dikkate almaktadır.

JCER, evrensel bilime yol gösterme, araştırmacılara destek verme, nitelikli deneysel, kuramsal ve alan incelemesi araştırma sonuçlarını yayımlama hususunda destek sağlar.

JCER, eğitim bilimlerinin ve alan eğitiminin tüm alanları ile ilgili nicel, nitel araştırmalara, alan yazınını kapsamlı bir şekilde değerlendiren meta analiz çalışmalarına, model önerilerine ve benzeri özgün yazılara yer verilir. Bunun yanı sıra ileri araştırma/istatistik yöntem ve teknikleri kullanılan güncel araştırmalara öncelik tanınır. Çalışmaların yöntembilim bakımından yetkinlikleri yanında alana orijinal ve yeni katkı sunmaları da temel yayımlanma kriteridir.

Dergide yayınlanması arzu edilen çalışmaların kılavuzda belirtilen yayın politikasına ve yazım kurallarına uygun bir şekilde hazırlanarak editöre ulaştırılması gerekmektedir.

Dergimizde üyelik ücretsizdir.

Yayın Etiği ve Malpraktis Bildirgesi okumak için TIKLAYIN |