Pages

 7E Öğrenme Modeline Yönelik Tasarlanan Materyallerin Lise Öğrencilerinin Modern Fizik Başarılarına Etkisi

Effect of Designed Materials According to 7E Learning Model on Success of High School Students in Modern Physics

Yazarlar:Günay PALİÇ ŞADOĞLU, Ali Rıza AKDENİZ

DOI: 10.18009/jcer.80810

April 30th, 2015 by Author

Öz

Bu çalışmada, lise öğrencilerinin Modern Fizik Ünitesi’nde yer alan Kara Cisim Işıması, Fotoelektrik Olay ve Compton Olayı konularına yönelik 7E öğrenme modeline uygun öğrenci ve öğretmen ders materyallerinin geliştirilmesi ve bu materyallerin öğrenci başarısı üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada deney ve kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Deney grubunda 7E öğrenme modeline göre uygulama yapılmış olup, kontrol grubunda ise geleneksel öğretime göre dersler yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini, bir Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören toplam 50 öğrenci ve bu okulda görev yapan 1 fizik öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, 7 açık uçlu sorudan oluşan Modern Fizik Başarı Testi ile toplanmıştır. Çalışmada 7E öğrenme modeli, öğrencilerin Kara Cisim Işıması, Fotoelektrik Olay ve Compton Olayı konularında öğrenci başarısını artırıcı yönde olumlu bir değişime neden olmuştur. Çalışmada 7E öğrenme modelinin, öğrencilerin kavramsal ve işlemsel öğrenmelerini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: kara cisim ışıması, fotoelektrik olay, compton olayı, 7E öğrenme modeli, lise öğrencileri.

Abstract

In this study, it is intended to develop class material for students and teachers in accordance with the 7E learning model and investigate effects of the material on students’ achievement for Blackbody Radiation, Photoelectric Effect, and Compton Scattering subjects in Modern Physics Unit. In this study, it was used quasi-experimental design consisting of experimental and control groups. Subjects were taught according to 7E learning model in experimental group and traditional teaching was conducted in control group. The sample composed of 50 11th grade students from Anatolian High School and 1 physics teacher working at this school. Research data were collected by using Modern Physics Achievement Test consisting of seven open-ended questions. In this study, the results indicated that 7E learning model increased students’ achievement for Blackbody Radiation, Photoelectric Effect, and Compton Scattering subjects. It is determined that 7E learning model affected positively students’ conceptual and computational learning.

Keywords: blackbody radiation, photoelectric effect, compton scattering, 7E learning model, high school students.

Makaleyi indirmek için TIKLAYIN

 

 

Kategoriler

Dergi PolitikasI

Duyurular