Pages

 Öğretmenlerin İstenmeyen Yönetici Davranışlarına Yönelik Tepkileri: Bilgi Uçurma Mı? Sessiz Kalma Mı?

Teaches’ Reactions towards Undesirable Behaviors of Administrators: Whistle-blowing or Keeping Silent?

Yazarlar:Asiye TOKER GÖKÇE, Hürriyet ALATAŞ

DOI: 10.18009/jcer.07641

November 25th, 2015 by Author

Öz

Bu araştırma, öğretmenlerin okullarda istenmeyen davranışlar karşısındaki tepkilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda öncelikle öğretmenlerin okullarda hangi istenmeyen yönetici davranışlarına tanık olduğunda bilgi uçurmayı tercih edecekleri sorgulanmıştır. İkinci adımda, öğretmenlerin olası tanık oldukları istenmeyen davranışlar karşısında bilgi uçurmayı tercih edip etmeyecekleri; tercih edeceklerse hangi tür hangi tür bilgi uçurmayı tercih edecekleri belirlenmeye çalışılmıştır. Son olarak da öğretmenlerin bilgi uçurmayı istemedikleri durumda olası sessiz kalma nedenleri belirlenmeye çalışmıştır. Bu çalışma nitel modelde gerçekleştirilen bu araştırma betimsel bir modelde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 öğretim yılında Kocaeli ilinde Darıca ilçesinde bulunan bir ortaokulda görev yapmakta olan 20 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, katılımcıların tamamının çeşitli istenmeyen davranış durumlarında tepki gösterecekleri ortaya konmuştur. Fakat gösterilecek olan tepkilerin çoğunlukla ciddiyeti büyük olan istenmeyen davranışlara karşı olacağı saptanmıştır. Araştırmada katılımcılar çoğunlukla içe, formal yolla, kimliğini açıklayarak bilgi uçurmayı tercih edeceğini belirtmiştir. Araştırmadan elde edilecek sonuçların, öğretmenlerin okullarda karşılaşacakları muhtemel istenmeyen davranışlara yönelik tutumlarını ortaya koyması bakımından alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi uçurma, istenmeyen yönetici davranışı, ortaokul, öğretmen, örgütsel sessizlik

Abstract

This research aims to define teachers’ attitudes towards undesired behaviours at school. Therefore, in which possible undesired administrative behaviours teachers would blow a whistle was examined. Second, whether the teachers would prefer whistle-blowing or and the kind of blowing was questioned. Lastly, the reason of keeping silence was examined. This research was designed as qualitative model. The research group was 20 teachers that work at a secondary school in Darica district of Kocaeli. The results revealed that it was put forward that all teachers would react in the case of various undesired behaviours. However it was determined that teachers would mostly react in the case of serious undesired behaviours. Teachers mostly stated that they would prefer to whistle-blow internally, formally and by identifying themselves. Findings of the research are thought to contribute to the literature in terms of revealing teachers’ attitudes towards possible undesired behaviours at school.

Keywords: whistle-blowing, undesired administrative behaviour, elementary school, teacher, organizational silence

Makaleyi indirmek için TIKLAYIN

 

 

Kategoriler

Dergi PolitikasI

Duyurular