Pages

 Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi

Evaluation of Problems in The Fine Arts Highschool Music Education from The Teachers’ point of View

Yazarlar:Şefika İZGİ TOPALAK, Tarkan YAZICI

 

April 25th, 2014 by Author

Öz

Güzel Sanatlar Lisesi (GSL) müzik dersi öğretim programının istenilen düzeyde gerçekleşmediği ve bu uygulamalar sırasında, müzik öğretmenlerinin çeşitli zorluk ve sorunlarla yüz yüze geldiği düşünülmüştür. Bu amaçla, yaşanan sıkıntıların tespit edilerek, GSL müzik öğretmenlerinin görüş ve düşüncelerine ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırma boyunca nitel araştırma modeli kullanılırken, araştırma yöntemi olarak görüşme, araştırmada veri toplama aracı olarak da görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma 2012-2013 eğitim/öğretim yılı Türkiye genelinde, GSL müzik öğretmenlerinin görev yaptığı tüm kurumları kapsamaktadır. Bu amaçla, farklı illerde görev yapmakta olan 20 müzik öğretmenine görüşme anketi uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, müzik öğretmenlerinin müzik öğretim programı uygulama düzeyine büyük ölçüde ulaşamadıklarını göstermiştir. Ders saatlerinin yetersiz olması, ders müfredat programının tam olarak uygulanamaması, ders kitaplarının eğitim/öğretim açısından yetersiz olması, öğretmenlerin yeni öğretim yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmamaları ve dolayısıyla derslerde kullanamamaları gibi çeşitli sorunların varlığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzik Öğretimi, GSL.

Abstract

The problems such as Fine Arts Highschool (FAH) music education not reaching the desired level and quality and music teachers facing various difficulties and problems have been witnessed. With this goal in mind, it has been determined that by identifying the difficulties, views and opinions of the music teachers could be heard. Throughout the research, "qualitative research model" was used, also as a method of research "interview" and to collect research data "the interview form" was used. The research covers all of institutions in which FAH music teachers serve in Turkey, in the 2012-2013 academic year. With this goal in mind, the survey was conducted on 20 music teachers who are working in the different provinces. The data obtained from the survey has shown that, music teachers do not have the required skills and they are not well educated. Various problems have been identified such as inadequate class time, poorly implemented curriculum, insufficient textbooks, teachers having no information about new teaching approaches and thus not being able to use the new information properly.

Keywords: Music, Music Education, FAH.

Makaleyi indirmek için TIKLAYIN

 

 

Kategoriler

Dergi PolitikasI

Duyurular