Pages

Matematiksel Modelleme Problemlerinin Yapılandırılması Üzerine Tasarım Tabanlı İnceleme: Finansal İçerik Örneği

Design based Investigation on Construction of Mathematical Modelling Problems: Example of Financial Content

Yazarlar:Melike TURAL SÖNMEZ

DOI: 10.18009/jcer.307314

 

Aralık 3, 2017

Öz

Bu çalışmada yedinci sınıf seviyesinde finansal içerikte matematiksel modelleme problemlerinin yapılandırma sürecinin incelenmesi amaçlanmıştır. Matematiksel modelleme problemlerinin yapılandırılmasına yönelik tasarım önerisi oluşturulması hedeflenmiştir. Araştırmada tasarım tabanlı araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcıları üç yedinci sınıf öğrencisi, altı finans uzmanı ve dokuz matematik eğitimi uzmanından oluşmaktadır. Çalışmanın veri toplama araçları yedinci sınıf öğrencilerinin matematiksel modelleme etkinlikleri süresinde videolarının ve ses kaydının çözümlenmesi, öğrenci çalışma dokümanları, uzman katılımcıların görüş alma formlarıdır. Çalışma üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama ön uygulamanın yapılması aşamasıdır. Bu aşama, matematiksel modelleme problemlerinin sınıf seviyesine uygunluğu, öğrencilerin zamanlamaları, problemlerin anlaşılırlığı ve öğrencilerin bağlam hakkındaki bilgileri konusunda değerlendirmeler sunmuştur. İkinci aşamada finans konusunda uzman kişilerden; matematiksel modelleme problemlerinin finansal okuryazarlık standartlarına uygunluğu konusunda görüş alınmıştır. Üçüncü aşamada ise matematik eğitimi uzmanları matematiksel modelleme problemlerinin sınıf seviyesine, matematiksel modelleme ilkelerine ve yedinci sınıf matematik dersi kazanımlarına uygunluğu konusunda görüş bildirmişlerdir. Görüş alma formundaki maddelerin frekans değerleri hesaplanmış ve uzmanların ifadelerinden alıntılar yapılmıştır. Araştırmada tasarım rehberinin aşamalandırılmasına ve uygulanmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tasarım araştırması, matematiksel modelleme, finansal okuryazarlık, matematik eğitimi

Abstract

The purpose of this study is to examine the construction of mathematical modelling problems process in the content of financial literacy. It is also aimed to create design proposals for construction of mathematical modelling problems. A design based research method was used in this study. The participants were three seventh grade students, six finance experts and nine mathematics education experts. Data collection tools were transcription of video and tapes group discussions, presentations and worksheets during mathematical modelling activities, and participant experts’ feedback form about mathematical modelling problems. There were three stages in this study. First stage was application of preliminary study. This stage gave information about convenience of problems to grade level, students’ timing for solution of problems, clarity of problems and students’ background about content. In second stage, finance experts commented on convenience of mathematical modelling problems to financial literacy standards. In third stage, mathematics education experts commented on convenience of problems to students’ grade level, mathematical modelling principles and seventh grade mathematics lesson objectives. They also gave suggestion on progress. The frequency value of theme in feedback forms was calculated and experts’ expressions were given as citation. It was given suggestion about stages and application of the design guide.

Keywords: Design based research, mathematical modelling, financial literacy, mathematics education.

Makaleyi indirmek için TIKLAYIN

 

 

Kategoriler

Dergi PolitikasI

Duyurular