Pages

 Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Özyeterlikleri ile Eğitim Öğretim İşlerini Gerçekleştirme Düzeylerine İlişkin Algıları

Educational Administrators’ Technological Leadership Efficacy and Perceptions towards Implementation Levels of Teaching and Learning Activities

Yazarlar:Fatih ULUKAYA, Nail YILDIRIM, Vildan ÖZEKE

DOI: 10.18009/jcer.292439

 

Aralık 3, 2017

Öz

Bu çalışmanın amacı, okul yöneticilerinin teknoloji liderliği özyeterlikleri ile eğitim öğretim işlerini gerçekleştirme düzeylerine ilişkin algılarını belirlemek ve teknoloji liderliği özyeterliklerinin eğitim öğretim işlerini gerçekleştirme düzeyine katkısını ortaya koymaktır. Bu çerçevede Tokat ilinde görev yapan 112 okul yöneticisine ulaşılmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde okul yöneticilerinin teknoloji liderliği özyeterlik algılarının sadece dijital çağ öğrenme kültürü boyutunda “yeterli düzeyde”, diğer alt boyutlarda ve genel toplamda ise “orta düzeyde” olduğu görülmüştür. Okul yöneticilerinin eğitim öğretim işlerini gerçekleştirme düzeylerine ilişkin analiz sonuçları incelendiğinde, okul yöneticilerinin araştırmanın tüm alt boyutlarında ve genel toplamda verdikleri cevapların “çok katılıyorum” düzeyinde olduğu görülmüştür. Bu iki değişken, yaş, okul türü ve il/ilçede çalışıyor olma durumlarına göre farklılaşmaktadır. Eğitim öğretim işleri gerçekleştirme düzeyleri toplamı ile teknoloji liderliği özyeterlik algıları toplamı arasında da pozitif yönde, orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki görülmektedir. Eğitim öğretim işlerini gerçekleştirme düzeylerine ilişkin varyansın %29’unun okul yöneticilerinin teknoloji liderliği özyeterlik düzeyleri ile açıklandığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Liderlik, teknoloji liderliği, eğitim öğretim işleri, okul yöneticileri.

Abstract

The aim of this study is to identify the educational administrators’ technological leadership efficacy (TLE) and perceptions towards implementation levels of teaching and learning activities (ITLA), and then to present the contribution of the TLE as a predictor of the ITLA. We collected data from 112 educational administrators who are working in Tokat. According to the results of this study, educational administrators’ TLE level was “adequate” for only Digital age learning culture, for the other factors and the total of the TLE levels were “intermediate” level. According to ITLA results, all the sub-factors and total of the scale were “strongly agree” level. The technological leadership efficacy and perceptions towards implementation levels of teaching and learning activities differ according to educational administrators’ age, school type and working in town/city. There is a positive, medium level and significant correlation between educational administrators’ total scores of the TLE and ITLA. A simple linear regression was calculated to predict administrators’ perceptions towards implementation levels of teaching and learning activities based on their technological leadership efficacy, and TLE explains only 29% of the variation in ITLA.

Keywords: Leadership, technological leadership, teaching and learning activities, school administrators

Makaleyi indirmek için TIKLAYIN

 

 

Kategoriler

Dergi PolitikasI

Duyurular