Pages

 Biyoloji Öğretiminde BİT Kullanımı Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Adaptation of Using ICT in Biology Teaching Attitudes Scale to Turkish: A Validity and Reliability Study

Yazarlar:İ. Ümit YAPICI, Murat HEVEDANLI

 

December 1th, 2013 by Author

Öz

Bu çalışmanın amacı, orijinali Kubiatko & Haláková (2009) tarafından geliştirilen Biyoloji Öğretiminde BİT Kullanımı Tutum Ölçeğinin Türkiye koşullarında geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Ölçeğin Türkçeye çevirisi dil uzmanlarınca ve araştırmacı tarafından yapılmıştır. Daha sonra Türkçeye uygunluk, içerik ve ölçme değerlendirme açılarından da uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir. Alınan görüşler doğrultusunda düzenlemelerin yapıldığı ölçek, geçerlik ve güvenirliğinin saptanması amacıyla 220 lise öğrencisine uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğine ilişkin bulgular faktör analizi yöntemi ile sağlanmıştır. Ölçek üç boyuttan oluşmaktadır. Birinci boyut; BİT’in avantajları, ikinci boyut; BİT’in Dezavantajları ve üçüncü boyut; BİT’in Biyoloji derslerinde kullanılması şeklindedir. Ölçek 26 madde içermektedir. Ölçeğin geneli için Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,85 bulunurken, BİT’in avantajları boyutu için 0,83, BİT’in Dezavantajları boyutu için 0,80 ve BİT’in Biyoloji derslerinde kullanılması boyutu için ise 0,74 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar ölçeğin Türkiye’de de kullanılabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: : Tutum, tutum ölçeği, bilgi iletişim teknolojileri, biyoloji öğretiminde teknoloji, geçerlik ve güvenirlik.

Abstract

The purpose of this study is to determine the validity and reliability of original version of the using ICT in biology teaching attitudes scale developed by Kubiatko & Haláková (2009) in Turkey conditions. Experts and researcher made translation of the scale into Turkish. Revised version of the scale was administered to 220 high school students to determine its validity and reliability. The instrument consists of three dimensions those advantages of ICT, disadvantages of ICT, using ICT in biology lesson. The instrument consists of 26 items. Reliability analysis of the scale revealed Cronbach-Alpha coefficients of 0,85 for the generation of the instrument, 0,83 for the dimension of advantages of ICT, 0,80 for the dimension of disadvantages of ICT and 0,74 for the dimension ICT using in biology lesson. These results showed that the using ICT in biology teaching attitudes scale can be used in Turkey.

Keywords: Attitude, attitude scale, information and communication technologies, technology in biology teaching, validity and reliability.

Makaleyi indirmek için TIKLAYIN

 

 

Kategoriler

Dergi PolitikasI

Duyurular