Pages

Yazı Teslim Kuralları

September 1th, 2013 by Author

1. JCER Dergisine telif, çeviri, kitap tanıtım ve değerlendirme şeklinde gönderilen yazılar değerlendirmeye alınır.

2. Dergiye gönderilen makale veya yazıların daha önce başka bir yayın organında yayımlanmamış olması veya yayımı için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir.

3. Yazılar daha önce bir kongre, sempozyum ve toplantıda bildiri şeklinde sunulmuşsa, tarih ve yer belirtmek şartıyla; yayın kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda yayımlanabilir. Bu konudaki her türlü sorumluluk yazarlara aittir.

4. Yazarlar tarafından gönderilen yazılar öncelikle editörlük tarafından Dergi Yazım ve Yayım İlkeleri bağlamında incelenir. Eğer yazar tarafından düzeltilmesi gereken kısımlar varsa yazı yazara iade edilerek düzenleme istenir.

5. Dergi Yazım ve Yayım İlkelerine uygun olmayan yazılar hakeme gönderilmez ve yayımlanmaz.

6. Editörler Kurulu tarafından onaylanan yazılar aynı sistem üzerinden iki hakeme gönderilir.Gerekli görüldüğü durumlarda çalışma ikiden fazla hakeme inceletilebilir. Yayınlanacak çalışma ile ilgili nihai karar hakem çoğunluğunun görüşü de dikkate alınarak verilir. Hakemlerin önerileri editör tarafından titizlikle takip edilir. Dergi, gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak haklarına sahiptir. Değerlendirmeye gönderilen çalışmalarda yazar(lar)ın ve hakemlerin isimleri karşılıklı olarak gizli tutulur.

7.Yazar(lar) hakemlerin olumsuz görüşlerine kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilir. Bu itiraz incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem görüşüne başvurulur. 

8. Hakemler düzeltilmesini istedikleri yazının yayımlanmadan önceki halini görmeyi isteyebilirler. Bu durumda sisteme kaydedilen yazı otomatik olarak hakemin sayfasına düşer ve buradan hakem tarafından incelenir.

9. Hakemlerin raporlarını belirlenen sürede göndermeleri editörlük tarafından takip edilir. Belirlenen sürede raporların gelmemesi durumunda yazıya editörlük tarafından  yeni hakem ataması yapılır.

10. Yayımına karar verilen yazının hangi sayıda yayımlanacağı mesajla yazara bildirilir.

11. Bütün süreçler elektronik ortamda gerçekleşir. 

 

Yazım Kuralları ve Kaynak Gösterme Biçimi

September 1st, 2013 by Author

1. Yazı amaç, kapsam ve araştırma ile ilgili literatürdeki yaklaşımların ve bu çalışmanın yönteminin ele alındığı bir “Giriş” bölümü ile başlamalıdır. Yazının sonunda, elde edilen bulguların değerlendirildiği "Tartışma ve Sonuç" varsa "Öneriler" bölümleri bulunmalıdır.

2. Ana metinin tüm paragrafları, 1,25 cm girintili başlatılmalı, notlar ve referanslar dahil, 11 punto Palatino karakteriyle ve 1,5 satır aralıkla, Sayfanın sağ, sol, üst ve alt kenar boşlukları "2.5cm" ve sayfa numarası verilmeden gönderilmelidir.

3. Makalenin Türkçe başlığı 14 punto, Palatino ve koyu hizalaması ortalanmış, tümü büyük harf en fazla 15 kelime, ardından İngilizce başlık 12 punto, Palatino ve koyu hizalanması ortalanmış, sadece kelimelerin ilk harfleri büyük, hemen altına yazar adları; platino 12 punto ve koyu, hizalanması ortalanmış, olarak yazılmalıdır. Yazar isimlerinin hemen altında Türkçe özet ve İngilizce özet  (Abstract) bulunmalıdır.Özetler Palatino, 9 punto, her iki yana hizalı olarak hazırlanmalıdır. Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak, en az 3, en çok 5 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir.

4. Yazılar, notlar, tablo, şekil, grafik ve referanslar dahil 25 sayfayı geçmemelidir.Şekil, fotoğraf, grafik ve çizimlere sıra numarası verilmeli ve metin içinde yeri geldikçe bu sıra belirtilip üzerine başlığı, nakledildiyse alt yazıda kaynağı yazılmalıdır.

5. Tablo ve şekil adları, Palatino, 10 punto ve koyu, sola dayalı olmalıdır. Tablo ve şekil yazıları ise Palatino, 10 punto ve normal yazı tipiyle yazılmalıdır. Tablo gösteriminde yatay çizgiler kullanılmalıdır.

6.Gönderilecek yazılar Ms Word kelime işlemci programıyla hazırlanmalıdır.

7. Yazılarda sosyal bilimlerdeki yaygın olan kaynak gösterme yöntemlerinden APA 6.0 Sistemi kullanılmalıdır. Kaynakların doğruluğu yazarların sorumluluğundadır. Notlar ve referanslar ayrılmalıdır. Varsa notlar metnin içinde numaralandırılıp, sayfa altında numara sırasına göre yerleştirilmelidirler.

8. Dergiye gönderilen çalışmalarda dil bilgisi kurallarına (imla, noktalama, açıklık, anlaşılırlık vs.) riayet etme mecburiyeti vardır. Bu nedenle oluşabilecek problemler ve eleştirilerden tamamen yazar sorumludur.

JCER Dergisine gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır.

Yazım taslağını görmek veya indirmek içinTIKLAYINIZ